Dom w Pobliżu Elektrowni Wiatrowej – Sposób Obliczania Odległości

Na początek należy wspomnieć, że ustawa regulująca kwestie elektrowni wiatrowych weszła w życie 16 lipca 2016 roku. Przepis wskazujący sposób pomiaru między elektrownią wiatrową a budynkiem mieszkalnym (art. 5 ust. 1) brzmi z pozoru skomplikowanie, jednak jego stosowanie w praktyce jest dosyć proste.

Minimalna Odległość Elektrowni Wiatrowej Od Zabudowy

Należy wiedzieć, że przez minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy rozumie się najkrótszy odcinek pomiędzy:

a). rzutem poziomym budynku mieszkalnego albo budynku z funkcją mieszkaniową (pamiętajmy, że dotyczy to budynków istniejących, a także objętych decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu) albo
b). granicą terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy dotyczącą inwestycji, o której mowa powyżej (czyli mieszkaniowej), na którym możliwa jest jej lokalizacja, albo
c). linią rozgraniczającą obszar, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji mieszkaniowych a:
d). okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży elektrowni wiatrowej (pamiętajmy, że dotyczy do istniejących wiatraków, a także tych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę) albo
e). linią rozgraniczającą obszar, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej.

Warto także wiedzieć, że jeżeli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, a w jego pobliżu ktoś zamierza wybudować wiatrak, to odległość między rzutem poziomym domu a obszarem, który jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony na elektrownię wiatrową, zgodnie z ogólną zasadą musi wynosić co najmniej dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraków przewidzianej w tym planie. Ta sama reguła odnosi się do budynków, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę lub przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie ich budowy i w takich oto sytuacjach odległość obliczana jest od rzutu budynku określonego w projekcie zagospodarowania działki.

Natomiast jeśli jesteśmy posiadaczami decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla działki, na której zamierzamy postawić dom mieszkalny, to w planie miejscowym minimalna odległość elektrowni wiatrowej (granicy obszaru pod nią przeznaczonego) będzie liczona nie od przewidywanej lokalizacji budynku, lecz od granicy obszaru objętego tą decyzją (granicy działki). A w odwrotnej sytuacji, kiedy farma wiatrowa już istnieje, a my chcemy wybudować dom, wtedy minimalną odległość mierzy się od terenu wyznaczonego przez maksymalny zasięg obracających się łopat wiatraka do linii rozgraniczającej obszar przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkalną albo do granicy obszaru przeznaczonego pod taką zabudowę w decyzji o warunkach zabudowy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.